Blog Archives

Pheacaich Na Huile Agus Iadair Teachd

3 BHUAIDH 1. Rèir a mhòr-thròcair dh’ath ghin sinne beò dhòchas? 2. Beachdan a thaobh Chrìosd atharrachadh? 3. Chuireas sinn ar creideamh Annsan a’cuir bhàs aige peacannan phàigheadh? 4. Maitheanas agus gealltanas beatha mhaireannach ann creideamh? 5. Ghràdhaich Dia an

Posted in Gwich'in

Una nauttiaq haffuma kingdom hapkuat God

3 ILUANIITTUT 1. Inuit piqaqqa ihuaqhaidjutikhanik? 2. Hunauva Gospel Jesus hivun’nga? 3. Kingdom Godom God-mik ilihimajauva uvani Old Testament-mi? 4. Tamna Apostles ilihaiva Gospel Kingdommik? 5. Pivigijait hilataani Nutaaq Testament-mik ilihaqtitijut Kingdom of God-mik 6. Greco-Roman angaadjuviit ilihaiyut Kingdom akhuungnaqtuq,

Posted in Inuinnaqtun

About CCOG

The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.