Pheacaich Na Huile Agus Iadair Teachd

3
BHUAIDH
1. Rèir a mhòr-thròcair dh’ath ghin sinne beò dhòchas?
2. Beachdan a thaobh Chrìosd atharrachadh?
3. Chuireas sinn ar creideamh Annsan a’cuir bhàs aige
peacannan phàigheadh?
4. Maitheanas agus gealltanas beatha mhaireannach ann
creideamh?
5. Ghràdhaich Dia an saoghal gun d’ thug e aon-ghin
Mhic fèinbe neach a chreideas
6. Tighearn Iosa agus ma chreideas tu ann ad chridhe
gundo thogna mairbh egun creideamh…
7. Chrois an Aon Shlighe Cheart gu Beatha
Teàrnadh Tre Chreideamh

 

Pheacaich Na Huile Agus
Iadair Teachd

Posted in Gwich'in

About CCOG

The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.